بالا
[ ]
آخرین مطالب سایت : 
سه شنبه، 4 تير ماه، 1398

مناظر خویین 1

مناظر خویین 2

مناظر خویین 3

60 امتیاز از 14 رای


بسمه تعالی

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷﻲ  در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ

ﻫﻴﺌﺖوزﻳﺮان  در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ /1387 29/3  ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎره 1  23648/ ﻣﻮرخ /1386 20/3 ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮر  و دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻛﺸﻮر  ﺑﻪ و اﺳﺘﻨﺎد اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ  و  و ﺳﻲ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، « آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷﻲ  در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ  ﺑﻪ را » ﺷﺮحی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد تصویب نمود

برای ادامه خبر به ادامه مطلب بروید

ﻣﺎده  ـ1  در اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت  در زﻳﺮ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮوح ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ  ﻛﺎر  ﻣﻲروﻧﺪ  :

اﻟﻒ  ـ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ  : روﺳﺘﺎﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ( از 1000) ﻧﻔﺮ  .

ب - ﺳﺎزﻣﺎن  : ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ  .

پ - زﻣﻴﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل  : ﻗﺴﻤﺘﻲ  از ﻓﻀﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ   اﺳﺖ  ﺑﻪ ﻛﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻛﻲ  ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ  و اﺑﻌﺎد  آن  ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺣﺪاﻗﻞ( *55 ( 90  ﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد  .

ت - ﺟﺎده ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ  :

ﻗﺴﻤﺘﻲ  از ﻓﻀﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  اﺳﺖ  ﺑﻪ ﻋﺮض (5)  ﺑﺎ و ﻣﺘﺮ زﻣﻴﻨﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاري، ﭘﻴﺎدهروي،  دو،اﺳﻜﻴﺖ  و ﻏﻴﺮه  ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  ﻣﻲﮔﻴﺮد  .

ث - زﻣﻴﻦ آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ  ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره  :

ﻓﻀﺎﻳﻲ  از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﻲ  ﺑﺎ روﻛﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ اﺳﺖ  در ﻛﻪ  آن  ﻣﻲﺗﻮان رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻟﻴﺒﺎل، ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل  و ﻫﻨﺪﺑﺎل  و ﻣﺎﻧﻨﺪ  را آﻧﻬﺎ اﺟﺮا ﻛﺮد  .

ج - ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﻲ  :

ﺑﺨﺸﻲ  از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﻲ اﺳﺖ  ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه اﺟﺮا  ﻣﻲﺷﻮد  .

ﻣﺎده ـ2اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷﻲ  ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﺎده 1 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي  زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  :

1 - ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش  در روﺳﺘﺎﻫﺎ، ﺑﺮاﺳﺎس  ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ  و ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر  از اﻣﻜﺎﻧﺎت  و

ﺗﺠﻬﻴﺰات ورزﺷﻲ  .

2 - اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﻧﻮان  در  اﻣﺮ ورزش  .

3 - ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي  و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ  و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ورزﺷﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ  و ﻣﺤﻠﻲ  .

4 - اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ  و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ورزﺷﻲ  و رﺷﺪ ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ  .

5 - ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮر  در ﻋﺮﺻﻪ ورزش  و ﺗﻮزﻳﻊ اﻣﻜﺎﻧﺎت  در ﻣﻨﺎﻃﻖ  دور اﻓﺘﺎده  .

6 - اﻳﺠﺎد ﺷﺎداﺑﻲ  و ﻧﺸﺎط  در روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﻛﺸﻮر  .

7 - اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه  در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺎن  و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ( آﻗﺎﻳﺎن  و ﺑﺎﻧﻮان  و) ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﻨﻲ  و ﻣﻬﺎرﺗﻲ  در آﻧﻬﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ  در  ﺗﻴﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  و ﺷﺮﻛﺖ  در روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ  و اي ﻣﻠﻲ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي  و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر  .

8 - ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ  در اي ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ  و ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ رﺷﺪ  و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازن  و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد  ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮي  و روﺳﺘﺎﻳﻲ  ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺧﻮرداري  از اﻣﻜﺎﻧﺎت  و ﺗﺴﻬﻴﻼت ورزﺷﻲ  در راﺳﺘﺎي ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮري دوﻟﺖ  .

9 - ﺣﻤﺎﻳﺖ  از ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه  در روﺳﺘﺎﻫﺎ  .

ﻣﺎده  ـ3اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷﻲ  ﻳﺎد  ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي  زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  :

1 - ﻣﺮاﻛﺰ دﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎ  .

2 - روﺳﺘﺎﻫﺎي داراي دﻫﻴﺎري  ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎ  از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ دارﻧﺪ  .

3 - روﺳﺘﺎﻫﺎﻳﻲ  ﻛﻪ داراي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ  .

4 - روﺳﺘﺎﻫﺎي داراي ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ  ﺷﺒﺎﻧﻪروزي  و ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزي ﺑﻴﺸﺘﺮ  .

5 - روﺳﺘﺎﻫﺎﻳﻲ  در ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷﻲ  ﻳﺎد  ﺷﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  . ﺗﺒﺼﺮه  ـ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺮزي، روﺳﺘﺎﻫﺎي واﻗﻊ  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺸﺎﻳﺮي، روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم  و روﺳﺘﺎﻫﺎﻳﻲ  ﻛﻪ داراي ﺟﺎذﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي  ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎوي  در اوﻟﻮﻳﺖ  ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺎده  ـ4ﺗﺸﺨﻴﺺ  و اﻧﺘﺨﺎب زﻣﻴﻦ  ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ  و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ روﺳﺘﺎ  و دﻫﻴﺎرﻳﻬﺎ، ﺗﻮﺳﻂ اداره  ﻛﻞ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ  ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮح ﻫﺎدي روﺳﺘﺎ اﻧﺠﺎم  ﻣﻲﺷﻮد  .

ﻣﺎده  5  ـواﮔﺬاري زﻣﻴﻦ  ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﺼﻮص اراﺿﻲ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺛﺒﺘﻲ  ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ  در و ﺧﺼﻮص اراﺿﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺛﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻠﺢ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ( ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ  در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ  ﺑﺎ) ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ روﺳﺘﺎ  و دﻫﻴﺎر روﺳﺘﺎ  و ﺑﺨﺸﺪار  ﻳﺎ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻠﺢ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎدي  ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ روﺳﺘﺎ  و دﻫﻴﺎري روﺳﺘﺎ  و ﺑﺨﺸﺪار  و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد  و اﻣﻼك ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺠﺎم  ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ـ1 ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮي ﻃﺮح  ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﻜﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻲﺷﻮد  .

ﺗﺒﺼﺮه ـ2 وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ( ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ، ﻣﺮاﺗﻊ  و آﺑﺨﻴﺰداري ﻛﺸﻮر) ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  در را اﻳﻦ ﻣﻮرد  از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي  و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر  ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﮕﺎن واﮔﺬار ﻛﻨﺪ  .

ﻣﺎده  ـ 6  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺪوده ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ زﻣﻴﻦ واﮔﺬارﺷﺪه، ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮي ورزﺷﻲ آن، دﻳﻮارﻛﺸﻲ اﻃﺮاف ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد  ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ( 100ـ ) 90 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﻧﺠﺎم  ﻣﻲﺷﻮد  .

ﻣﺎده ـ7ﺑﻌﺪ  از اﺟﺮاي ﻣﺎده ) 6( اﻗﺪاﻣﺎت  ﺑﻪ زﻳﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ اﺣﺪاث  و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ  : ﺷﺪ

اﻟﻒ  ـ آﻣﺎدهﺳﺎزي زﻣﻴﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺧﺎﻛﻲ  و ﻧﺼﺐ دروازه  .

ب -اﺣﺪاث ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  و رﺧﺘﻜﻦ  .

پ - اﺣﺪاث ﺟﺎده ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ  .

ت - اﺣﺪاث زﻣﻴﻦ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ( واﻟﻴﺒﺎل، ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل، ﻫﻨﺪﺑﺎل  و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ  و) ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات  . آن

ث - اﺣﺪاث ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ، اﻗﻠﻴﻢ  و ﻧﻮع ورزش ﺑﻮﻣﻲ  ـ ﻣﺤﻠﻲ  ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﻤﺎري  در اﺟﺮا  .

ﻣﺎده  ـ 8اﻗﺪاﻣﺎت  و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ ﺗﻨﻮع  و آب ﻫﻮاﻳﻲ  و ﺷـﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻣﻴﻦ  در ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز  و ﻓﺮﻫﻨﮓ  و ﻣﻌﻤﺎري ﺣﺎﻛﻢ  ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  .

ﻣﺎده ـ9ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﻜﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰار ( 1000) ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ  ﺑﺎ را ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب اراﻳﻪ  ﺷﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺄﻣﻴﻦ  از ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﻲ  در اﻳﻦ ﻃﺮح اﺣﺪاث  در و اﺧﺘﻴﺎر روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ  .

ﻣﺎده ـ10ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ، دﻫﻴﺎرﻳﻬﺎ  و ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﻜﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ  ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن  ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮي ﻃﺮح اﻧﺘﺨﺎبﺷﻮﻧﺪ  .

ﻣﺎده ـ11 ﺗﻌﺪاد روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺳﻬﻢ  ﻫﺮ اﺳﺘﺎن  از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺑﻪ و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﺑﻼغ  ﻣﻲﺷﻮد. ادارات  ﻛﻞ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ  و دﻓﺘﺮاﻣﻮر روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻳﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  و اﻧﺘﺨﺎب روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻬﻢ اﻋﻼم ﺷﺪه  و اوﻟﻮﻳﺖ  ﻳﺎد ﺷﺪه  در ﻣﺎده ) 3( اﻗﺪام  و  ﻃﻲ ﺻﻮرتﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎ  را ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻼم  ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .

ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ  ﻛﻪ ﻧﻴﺎز  ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ داﺷﺘﻪ  از و ﺗﺴﻬﻴﻼت  و اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ،  ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎده  ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ  .

ﻣﺎده ـ12اﺳﺘﺎﻧﺪارﻳﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ  ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب  از اﺣﺪاث ﻣﺠﺪد ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷﻲ  در روﺳﺘﺎﻫﺎي داراي اﻣﻜﺎﻧﺎت، ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻣﻞ،  در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ  ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ  را ﻻزم ﺳﺎزﻣﺎن  و ادارات  ﻛﻞ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻌﻤﻮل دارﻧﺪ  .

ﻣﺎده  ـ13اﺣﺪاث  و اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷﻲ ﺻﺮف  ﻧﻈﺮ  از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ( آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ  ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن  ﻳﺎ وزارت آﻣﻮزش  و ﭘﺮورش  در) روﺳﺘﺎﻫﺎﻳﻲ در ﻛﻪ  آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ورزﺷﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻓﻘﻂ  در ﻗﺎﻟﺐ ﺿﻮاﺑﻂ  اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ  و ﻣﺠﺎز  ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ  .

ﻣﺎده ـ14اﺳﺘﻔﺎده  از ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد  و اﻣﺎﻛﻦ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﻲ  و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ  در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺨﺶ ورزش روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺠﺎز  ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ  .

ﺗﺒﺼﺮه  ـ1 دﻓﺎﺗﺮ اﻣﻮر روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻳﻬﺎ ﻣﻜﻠﻒ  ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت  و آﻣﺎر اﻣﺎﻛﻦ  ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﻲ  و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲاﺳﺘﺎن  را  از ﻛﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت  و ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﻲ  در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻳﺪه  اﻧﺪ ﻇﺮف  ﺳﻪ  ﻣﺎه ﭘﺲ  از اﺑﻼغ  اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺣﺼﺎ ﻧﻤﻮده  ﺑﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي ورزﺷﻲ  و ﻃﺮح  در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي  و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر اراﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .

ﺗﺒﺼﺮه ـ2 ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي  و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر  و ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي  و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ  ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ وﻳﮋه ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  و اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ( ) 69 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ  از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ  ـ ﻣﺼﻮب1380  و ـ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ب«  ﺑﻨﺪ  » ﻣﺎده ( ) 89 ﻗﺎﻧﻮن  ﻳﺎد  در ﺷﺪه  اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .

ﻣﺎده ـ15ﻧﻈﺮ  ﺑﻪ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ  از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ  و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد  در روﺳﺘﺎﻫﺎ، ﭘﺲ  از اﺑﻼغ اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ  ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﻣﺎده ( 117) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼـﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  و ﻓﺮﻫـﻨﮕﻲ ﺟﻤـﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان  ـ ﻣﺼﻮب1383  ـ اﺣﺪاث ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷﻲ ﻏﻴﺮﺿﺮور  در روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﻲ  و ادارات  ﻛﻞ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻣﻤﻨﻮع  ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ  و ﺻﺮﻓﺎً  ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن  و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻳﻬﺎي ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر  در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ  و ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ورزﺷﻲ،اﺣﺪاث ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﺴﺮ  ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ  .

ﻣﺎده ـ16ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ  و اﺳﺘﺎﻧﺪارﻳﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ  ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ  در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ادارات  ﻛﻞ ﺗﺎﺑﻌﻪ، اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ  و ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷﻲ  و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ  در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان  ـ ﻣﺼﻮب 1383 ( ـ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮاﻧﻪ ﻳﻚ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ  در) ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ  ﺑﻪ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي  و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .

ﻣﺎده ـ17وزارت آﻣﻮزش  و ﭘﺮورش ( ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزي، ﺗﻮﺳﻌﻪ  و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺪارس ﻛﺸﻮر) ﻣﻮﻇﻒ  ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ

ﻓﻀﺎﻫﺎيورزﺷﻲ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ  ﺷﺒﺎﻧﻪروزيروﺳﺘﺎﻳﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ  .

ﻣﺎده ـ18اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﻃﺮح اﻟﺰاﻣﺎً  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث  و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوژهﻫﺎي ورزﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد  ﻛﻪ ﺣﺴﺐ اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي  و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺨﺶ ورزش روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﻣﻲﺷﻮد  .

ﻣﺎده  ـ19  در اﺟﺮاي ﻣﺎده ( 156) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان  ـ ﻣﺼﻮب 1383  ـ ﺗﻨﻔﻴﺬي  در ﻣﺎده ( 105) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان  ـ ﻣﺼﻮب1379  و ـ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ) 2( ﺟﺰء «  ﺑﻨﺪ اﻟﻒ  » ﻣﺎده ( 117) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان  ـ ﻣﺼﻮب 1383  ـﻧﮕﻬﺪاري اﻣﻜﺎن ورزﺷﻲ  در روﺳﺘﺎﻫﺎ  ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ روﺳﺘﺎ  و دﻫﻴﺎرﻳﻬﺎ ﻣﺤﻮل  ﻣﻲﺷﻮد  .

ﻣﺎده ـ20ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ  در ﻛﻪ ﻗﺎﻟﺐ  اﻳﻦ ﻃﺮح اﺣﺪاث  ﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ  ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﺤﺖ  ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻤﻨﻮع  ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ  .

ﻣﺎده  ـ21ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ  ﻫﺮ ﺷﺶ  ﻣﺎه ﻳﻚ  ﺑﺎر ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ  ﺑﻪ را ﻫﻴﺌﺖوزﻳﺮان اراﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .

ﻣﺎده ـ22ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاي روﺳﺘﺎﻫﺎي  ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ ( از 1000)  ﻧﻔﺮ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  اي ﺗﻬﻴﻪ  و ﺗﻨﻈﻴﻢ  و ﺟﻬﺖ  ﺳﻴﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻮﻳﺐ اراﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .بازگشت ...
 

برچسب های این مطلب

اشتراک گذاري مطلب

مرتبط باموضوع :

 مطالب خواندنی پیرامون روستای خوئین  [ چهارشنبه، 8 آبان ماه، 1392 ] 1236 مشاهده
 فرایند تغییر کاربری در اراضی روستایی  [ چهارشنبه، 8 آبان ماه، 1392 ] 1596 مشاهده
 اساسنامه تشكیلات و سازمان دهیاریها  [ چهارشنبه، 8 آبان ماه، 1392 ] 1992 مشاهده
 نیاز خویین زنجان به موزه  [ چهارشنبه، 8 آبان ماه، 1392 ] 1006 مشاهده

 
لطفا با اعلام نظرات خود ، ما را در پیشبرد سایت یاری نمایید

فرم ارسال نظرات

نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دهیاری روستای خویین می باشد

مرورگرهای سازگار با سایت